เกี่ยวกับสินค้า และบริการ
 • บริการส่งข้อความสั้นเข้าสู่มือถือ
 • การใช้ sms เพื่อส่งเสริมการตลาดขององค์กร เช่น แจ้งโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าทราบ
 • การใช้ smsเพื่อทาการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Thaismartsms
 • รองรับการส่งข้อความได้พร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนเบอร์ผู้รับ
 • สามารถส่งข้อความโดยแยกเป็นรายกลุ่มได้
 • กำหนดเวลาในการส่งข้อความล่วงหน้าได้
 • นำข้อมูลเบอร์โทรศัพท์จากไฟล์มาใช้ เพื่อส่งข้อความได้
 • มีระบบจัดการสมุดโทรศัพท์ สามารถจัดเก็บรายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ไม่จำกัดจำนวน
 • มีระบบแจ้งผลการส่งแบบ Real Time
 • สามารถกำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender name) ได้ สูงสุด 11 ตัวอักษร
 • สามารถใช้งานผ่านทาง API ได้ (เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในระบบของลูกค้า)
ประโยชน์ของ Thaismartsms ต่อองค์กรทั้ง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 • การแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญและเร่งด่วน หรือแจ้งนัดหมายการประชุมต่างๆ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 • แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆขององค์กร
 • แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ โรคระบาดต่างๆ หรือแจ้งเบาะแสความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆ
 • แจ้งเตือนการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ
 • ส่งข้อความเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 • ส่งข้อความแสดงความยินดีในโอกาส หรือเทศกาลต่างๆ
 • แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ เป็นการสร้าง CRM กับลูกค้า หรือแจ้งรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นต่างๆ
 • แจ้งข่าวสารทั่วไปให้แก่สมาชิก เช่น การตอบรับการเป็นสมาชิก การขึ้นโครงการใหม่ๆ
 • แจ้งเตือนการชำระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้า ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต ฯลฯ
บริษัท พี เพิล แวร์ จำกัด
ติอต่อเจ้าหน้าที่ขาย หมายเลขโทรศัพท์ 089-528-2884